.

સંપર્ક 

  

કોઈ પણ પ્રકારની ઇંટની આપની જરૂરિયાત માટે અમારો સંપર્ક કરો અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા
માટે નિશ્ચિંત બનો.

આવો, મજબૂત સંબંધ બાંધીએ

  
 

ત્રિશુલ બ્રિક્સ વર્ક્સ

પૂંજીરામ શિવરામ એન્ડ કું.

૪, આત્મારામ ચેમ્બર્સ, નારણપુરા ચાર રસ્તા,

અમદાવાદ - 380 013.

 

ફોન:    079-2768 1015

ટેલિફેક્સ:    079-2768 1440
ઇમેઇલ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

રાજેશ પ્રતાપતિ:    98254 94429
કનુભાઈ પ્રજાપતિ: 98250 32262

 
bottom

top
 © Trishul Bricks, 2009 Created & Maintained by: Aalekhan 

bottom